Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Rozmów o przetargach ciąg dalszy...

W dniu 23 lipca 2013 r. w Świętoborzcu miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Zarządu ZIR poszerzone o Przewodniczących Rad Powiatowych, w którym udział wzięli również Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, Prezes ANR Leszek Świętochowski, p.o. Dyrektora ANR OT w Szczecinie Jacek Malicki, Naczelnik Wydziału Mienia Rolnego Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarki Ziemią MRiRW Piotr Dyjak oraz Kierownicy Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem.

Omawiano wszystkie problemy dotyczące obrotu nieruchomościami w województwie zachodniopomorskim w aspekcie punktu 11. Ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartych między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, który mówi, że „strony zobowiązują się dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi”.
Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi