Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

O Nas

Izby Rolnicze są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego. Działają na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które płacą podatek rolny lub podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Członkowie Izby raz na cztery lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach, przedstawiciele ci tworzą Radę Powiatową (w naszym województwie jest 18 powiatów). 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia ZIR (36 osób), które jest najważniejszym organem Izby - wybiera Zarząd, udziela mu absolutorium, uchwala budżet itd.

W skład Zarządu wchodzą obecnie następujące osoby:

Prezes: Julian Sierpiński

Wiceprezes: Lech Bany

Członkowie Zarządu: Andrzej Karbowy, Andrzej Ługowski, Wiesław Piątek

Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych: Grzegorz Mazur

Ich zadaniem jest działanie na rzecz rolnictwa, m.in. poprzez:
- sporządzanie różnego rodzaju analiz, opinii, ocen,
- występowanie do organów administracji z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych,
- doradztwo,
- gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczych,
- podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
- promowanie eksportu,
- działanie na rzecz poprawy jakości produktów,
- rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.

Dochody Izb pochodzą:
- z budżetu państwa - do 31 grudnia 2000,
- od 1 stycznia 2001- z odpisu w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izb,
- ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządów,
- z udziałów w spółkach,
- darowizn, składek członkowskich, dotacji, zapisów.

Więcej informacji nt. zasad działania i powoływania Izb Rolniczych można znaleźć w Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 927 - ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych.


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi