Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego Wojewody Zachodniopomorskiego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

W dniu 08.07.2013 r. odbyło się posiedzenie Zespołu w którym uczestniczył również Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

W trakcie spotkania omawiano sprawy dotyczące funkcjonowania i perspektyw rozwoju Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu w kontekście przeniesienia własności spółki na Krajową Spółkę Cukrową S.A. Podczas dyskusji pojawiło się kilka wątpliwości co do struktury dalszego działania „PZZ”  ale Prezes M. Narojek zapewniał, że jest w trakcie przygotowywania długoterminowego planu rozwoju Przedsiębiorstwa i nie przewiduje radykalnych zmian. Na dzień dzisiejszy skup zbóż będzie funkcjonował wzorem lat ubiegłych.

Czytaj więcej...

Informacja

Uprzejmie informujemy, że wobec przedłużającej się absencji dyrektora biura ZIR p.Jana Białkowskiego, Zarząd podjął w dniu 21 czerwca uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora p.Danucie Lebioda /dotychczasowemu zastępcy dyr./.

Stanowisko Zarządu ZIR

Stanowisko Zarządu ZIR wypracowane podczas posiedzenia 21 czerwca 2013 w Białogardzie,  skierowane do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W związku z realizacją przez Agencję Nieruchomości Rolnych zarządzenia Prezesa ANR nr 43/11 z 24.11.2011 w sprawie wyłączania z umów dzierżawy 30% użytków rolnych, wydanego w związku ze zmianą 16.09.2011 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi (…), w imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwracam się do Pana Prezesa o wystąpienie do kierownictwa Agencji z opinią, którą Zarząd przedstawił na spotkaniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Szczecinie w dniu 11 czerwca br., poświęconym ocenie obrotu nieruchomościami rolnymi z Zasobu WRSP.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo

Zachodniopomorska Izba Rolnicza jest instytucją publiczno-prawną, reprezentującą wszystkich rolników województwa zachodniopomorskiego. Działa w zgodzie z procedurami wewnątrzizbowymi, jak również w oparciu o wynegocjowane ustalenia i zawarte porozumienia.

Działania Izby Rolniczej muszą prowadzić do tworzenia sytuacji, w której interesy wszystkich rolników będą uwzględniane i jednocześnie transparentne.

Czytaj więcej...

Program „SZKLANKA MLEKA” w roku szkolnym 2013/2014

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 705).

Czytaj więcej...

Nowe rozwiązania prawne…

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest Sobota
15 maja 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi